Αναζήτηση Αποφάσεων

  • Κατηγορία


Βρέθηκαν 3469 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
61 21/02/2024 Σύσταση Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στο Δήμο Δάφνης Υμηττού από το καταργούμενο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης Υμηττού (Ο.Π.Α.Δ.Υ.)» του Δήμου Δάφνης Υμηττού 636ΔΩ9Φ-Σ7ΚΔ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
60 21/02/2024 Σύσταση Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στο Δήμο Δάφνης Υμηττού από το καταργούμενο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού (Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)» του Δήμου Δάφνης Υμηττού 984ΝΩ9Φ-Γ6ΟΔ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
28 20/02/2024 Ορισμός δικαστικού επιμελητή επί υποθέσεως   του Δήμου 9ΜΛΜΩ9Φ-5ΗΧ Δημοτική Επιτροπή
27 20/02/2024 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου Ψ4Ξ9Ω9Φ-ΟΓΠΔημοτική Επιτροπή
26 20/02/2024 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου 9ΥΡΝΩ9Φ-89ΜΔημοτική Επιτροπή
25 20/02/2024 Αποδοχή πίστωσης για καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου  ομβρίων υδάτων ΨΚΜ2Ω9Φ-478Δημοτική Επιτροπή
24 13/02/2024 Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα  υγειονομικού ενδιαφέροντος, επί της οδού Πλ. Υμηττού  αριθ.15, στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού ΨΤΖΣΩ9Φ-Τ7ΓΔημοτική Επιτροπή