1

Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. κάτω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για το προσωπικό του Δήμου Δάφνης-Υμηττού»

Κατεβάστε την διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης με ΑΔΑ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης με ΑΔΑΜ εδώ

Κατεβάστε το έντυπο οικονομικής προσφοράς εδώ

Κατεβάστε την έγκριση όρων τις οικονομικής επιτροπής εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip ορθό 20.07.2023 εδώ