Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας, Ευπρεπισμού & Χημικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης – Υμηττού & των Νομικών Προσώπων

Κατεβάστε την διευκρίνηση για τα ορθά ποσά των εγγυητικών συμμετοχής (άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης των σελίδων 14) και δεύτερη αναδιατύπωση της πρώτης παραγράφου του (άρθρου 2.2.7) της διακήρυξης σελίδας 18 για το ορθό νόημα της εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη προκήρυξης ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη προκήρυξης ΔΙΑΥΓΕΙΑ εδώ

Κατεβάστε το έντυπο οικονομικής προσφοράς εδώ

Κατεβάστε το έντυπο ΕΕΕΣ εδώ

Κατεβάστε το ευρωπαϊκό έντυπο δημοσίευσης εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 295.551,55 ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α. : 70.932,37 ΕΥΡΩ

Τελικό ποσό με Φ.Π.Α. : 366.483,92 ΕΥΡΩ

Αρ. διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ : 187724,1

Αριθμός διακήρυξης : 3770

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 19/04/2023 και ώρα 14:00

Ημερομηνία Αποσφράγισης: Τρίτη 25/04/2023 και ώρα 10:00 π.μ.