Δημοσιοποίηση Στοιχείων ΟΕ

Δημοσίευση: 7 Δεκεμβρίου 2020, 16:36

image_pdfimage_print

Δημοσιοποίηση στοιχείων δημόσιας σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017”»

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/τ. Β’/29-12-2017) περί Μη.Μ.Ε.Δ. και της αρ. 144/14-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΗ21Ω9Φ-794) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης-Υμηττού για την έγκριση των όρων της διακήρυξης του αναφερόμενου στο θέμα έργου, προτίθεται:

α) να προβεί σε δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017”», προϋπολογισμού 563.382,79 € συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ.

β) να προβεί σε διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.ggde.gr την, για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού του έργου της παρ. 8 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και ίδιους πόρους του Δήμου Δάφνης-Υμηττού. Η κλήρωση της επιτροπής διαγωνισμού γίνεται αυτόματα από την εφαρμογή Μη.Μ.Ε.Δ.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 πμ. από την αρμόδια ετήσια επιτροπή του Δήμου η οποία ορίστηκε με την αρ. 184/24-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΒΗΗΩ9Φ-ΨΘΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΤΥΔ (Δ-Υ)
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Facebooktwitterpinterestlinkedin