Χορήγηση άδειας γάμου αλλοδαπού πολίτη κατόχου δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα

Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο)
Τηλέφωνα: 2132085509
E-mail: Δημοτολόγιο (dimotdafni@dafni-ymittos.gov.gr) Ληξιαρχείο (dafnilix@dafni-ymittos.gov.gr)

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση.
  2. Φωτοτυπία του δελτίου ή της ταυτότητας αναγνωρισμένου πρόσφυγα
  3. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία συμπληρώνεται στο γραφείο μας, όπου ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τόσο τα στοιχεία της ταυτότητάς του (όνομα, επώνυμο, στοιχεία γονέων, ημερομηνία και τόπο γέννησης), όσο και την οικογενειακή του κατάσταση (άγαμος, διαζευγμένος, χήρος).
  4. Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (ολόκληρο το τελευταίο έντυπο Ε1 της Εφορίας, πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας, κλπ).

Σημείωση : Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει στην κατοχή του κάποιο έγγραφο από την χώρα του όπου αποδεικνύονται τα στοιχεία του, μπορεί να το προσκομίσει στην υπηρεσία μας (ακόμη και αν δεν είναι επικυρωμένο σωστά), ώστε η καταχώρηση των στοιχείων του κατά τον γάμο να είναι όσο το δυνατό ορθότερη.

  1. Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα, χωρίς ημερομηνίες τέλεσης και προσκόμιση μίας ολόκληρης εφημερίδας στην Υπηρεσία μας, όπου θα φαίνεται ο τόπος τέλεσης.
  2. Παράβολο χαρτοσήμου ή διπλότυπο είσπραξης των 15 ευρώ (κοστίζει 18€) από εφορία ή απο Κ.Ε.Π ή e-paravolo καθώς και αποδεικτικό πληρωμής.
  3. Φωτοτυπία οποιουδήποτε αποδεικτικού (απόδειξη ΔΕΚΟ, εκκαθαριστικό εφορίας, μισθωτήριο, κλπ.), όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού. (Τα αποδεικτικά να είναι πρόσφατα και να αφορούν τον αιτούντα).

Παρατηρήσεις

Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!