Χορήγηση άδειας γάμου αλλοδαπού πολίτη κατόχου δελτίου αιτούντος διεθνής προστασίας

Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο)
Τηλέφωνα: 2132085509
E-mail: Δημοτολόγιο (dimotdafni@dafni-ymittos.gov.gr) Ληξιαρχείο (dafnilix@dafni-ymittos.gov.gr)

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση.
  2. Φωτοτυπία του δελτίου αιτούντος διεθνούς προστασίας.
  3. Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας του ή την οικεία Προξενική Αρχή στην Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός (μεταφρασμένη και επικυρωμένη).
  4. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
  5. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, αποδεικτικό λύσης του προηγούμενου γάμου, μεταφρασμένο και επικυρωμένο
  6. Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην Υπηρεσία μας, όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας Δάφνη-Υμηττός.
  7. Παράβολο χαρτοσήμου ή διπλότυπο είσπραξης των 15 ευρώ (κοστίζει 18€) από εφορία ή απο Κ.Ε.Π ή e-paravolo καθώς και αποδεικτικό πληρωμής.
  8. Έντυπο Ε1 ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού της οικίας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ). Εάν αιτιολογημένος η ιδιότητα του μονίμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχτεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αποδεικνύεται εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στον Δήμο με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο.
  9. Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (ολόκληρο το τελευταίο έντυπο Ε1 της Εφορίας, πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας, κλπ).
  10. Βεβαίωση κατάθεσης διαβατηρίου από την Υπηρεσία Ασύλου.

Παρατηρήσεις

Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία να είναι μεταφρασμένα με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.
Τα ξενόγλωσσα κείμενα σφραγισμένα με σφραγίδα Χάγης "APOSTILLE" για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης.
Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο κείμενο από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή εάν το πιστοποιητικό εκδοθεί από προξενείο άλλης χώρας στην Ελλάδα, θεώρηση από το Υπουργείο Εξωτερικών (στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πιστοποιητικά εκδίδονται διαφορετικά για κάθε χώρα. Επίσημη μετάφραση των αλλοδαπών κειμένων με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, θεωρημένη από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης, ή από Έλληνα δικηγόρο (σφραγισμένο επιπλέον από δικηγορικό σύλλογο), είτε από μεταφραστή, απόφοιτο του Ιονίου Πανεπιστημίου.

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!