31η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 18.12.2018

ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημαρχείο Δάφνης - Υμηττού, Έλλης 16 & Κανάρη, Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17235, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 14 Δεκεμβρίου 2018, 12:39

Print Friendly, PDF & Email

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, τη    Τρίτη  18  Δεκεμβρίου 2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2019  του Δήμου και των Ν.Π. που εποπτεύει και εισήγησή του στο Δημοτικό συμβούλιο προς ψήφιση
  2. Έγκριση 2ου πρακτικού  του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού” και ανάδειξη εκ νέου προσωρινών αναδόχων για τις διάφορες ομάδες
  3. Έγκριση Πρακτικού Διεξαγωγής Φανερής και Προφορικής Πλειοδοτικής  Δημοπρασίας
  4. Έγκριση Πρακτικού Διεξαγωγής Επαναληπτικής Φανερής και Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας
  5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου.
  6. Απόδοση Χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπόλογων υπαλλήλων

 

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin