27η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 12.11.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012 όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, τη Δευτέρα 12  Νοεμβρίου 2018  και ώρα 10:00 π.μ.,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ακύρωση της αριθμ. 122/2018 προηγούμενης απόφασης του σώματος περί έγκρισης όρων διακήρυξης για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ. Δάφνης»
  2. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ. Δάφνης»
  3. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο με τίτλο «Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος οδού Ιονίων Νήσων και περιβάλλοντα χώρου αυτού»
  4. Έγκριση Πρακτικού Κληρώσεως Επιτροπής Μητρώου μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Έργων του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού»
  5. Έγκριση 1ου πρακτικού του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ” και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων
  6. Έγκριση 2ου πρακτικού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ” και κατακύρωση και ανάδειξη οριστικών αναδόχων για τις ομάδες: Ομάδα Α:ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, Ομάδα Β:ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ και Ομάδα Γ: ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
  7. Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας παραχώρησης μέρους πλατειών του Δήμου Δάφνης – Υμηττού για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παίγνιων(π.χ λούνα παρκ, καρουζέλ, παγοδρόμιο κ.α.)
  8. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου
  9. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ