25η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 15.10.2018

ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημαρχείο Δάφνης - Υμηττού, Έλλης 16 & Κανάρη, Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17235, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 11 Οκτωβρίου 2018, 14:15

image_pdfimage_print

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, τη    Δευτέρα  15  Οκτωβρίου 2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση 3ου πρακτικού του διεξαχθέντος ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και κατακύρωση και ανάδειξη οριστικών αναδόχων
  2. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της αρ.  Α16331/2018 απόφασης του  9ου Τμήματος  του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
  3. Ορισμός πληρεξούσιων Δικηγόρων επί υποθέσεων του Δήμου
  4. Έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπόλογων υπαλλήλων
  5. Απόδοση Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin