19η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 23.07.2018

ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έλλης 16 & Κανάρη, Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 10562, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 19 Ιουλίου 2018, 12:45

image_pdfimage_print

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την  Δευτέρα  23 Ιουλίου  2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018
 2. Προέλεγχος Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος  Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης Υμηττού οικονομικού έτους 2016  και σύνταξη εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο
 3. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας  έκθεσης  του 2ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου  έτους 2018 στο Δημοτικό Συμβούλιο
 4. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της αρ. Α9313/2018 απόφασης του 25ου Μονομελούς Τμήματος  Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
 5. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της αρ. 6327/2018 απόφασης του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
 6. Έγκριση συμψηφιστικών κινήσεων- αποδέσμευσης ποσών
 7. Ανάκληση της αρ.96Β/3-7-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και Έγκριση εκ νέου και δέσμευση πίστωσης για το 2018, της πολυετούς Δαπάνης για τα οι. Έτη 2018,2019 και 2020  της Προμήθειας  με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (Αρ. Μελ.: 65/2018, CPV: 09132100-4, 09134200-9, K.A.: 10.6641.0005, 20.6641.0001),συνολικού προϋπολογισμού 298.300 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), μετά την κοινοποίηση της αρ.180/2018 πράξης του στ’ κλιμάκιου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αρ.πρωτ.38294/29-6-2018
 8. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018.
 9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού συντελεστή  τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)  για το έτος 2019.
 10.  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού συντελεστών Δημοτικών Τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019.
 11.  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το έτος 2019.
 12.  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού τελών και δικαιωμάτων του Δημοτικού Κοιμητηρίου για το  έτος  2019.
 13.  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού τελών διαφημίσεως για το έτος 2019.
 14.  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού τελών χρήσης- κατάληψης πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων & λοιπών κοινόχρηστων χώρων  για το έτος 2019.
 15. Έγκριση  του Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του Ανοιχτού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. Κοιν. Δάφνης-Υμηττού»
 16. Έγκριση του Νο1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Απορριμματοφόρων και δύο μικρών οχημάτων»
 17. Συγκρότηση Επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμού του έργου  «Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας μετά των απαιτουμένων λοιπών εργασιών στον 7ο Παιδικό Σταθμό επί των οδών Πλούτωνος & Βότση στην Δ.Κ. Δάφνης(συν)»

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

      ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin