17η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 03.07.2018

Δημοσίευση: 29 Ιουνίου 2018, 15:44

image_pdfimage_print

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την  Τρίτη 3 Ιουλίου  2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση συμψηφιστικών κινήσεων- αποδέσμευσης ποσών
  2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018.
  3. Α) Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/16) για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης» Β) έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών και Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς της υπ’ αριθ. 64/2018 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης»  Δήμου Δάφνης-Υμηττού, συνολικού προϋπολογισμού 86.976,21 € και Γ) έγκριση των όρων της διαπραγμάτευσης, της ως άνω προμήθειας κατόπιν της  αρ. 180/2018 πράξης του ΣΤ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

      ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin