18η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 17.07.2018

ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έλλη 16 & Κανάρη, Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 10562, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 19 Ιουλίου 2018, 14:21

image_pdfimage_print

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την  Τρίτη 17 Ιουλίου  2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018
  2. Έγκριση 1ου Πρακτικού  της Επιτροπής Διαγωνισμού  για την αξιολόγηση προσφοράς για τη προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ» και ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος (σύμφωνα με το άρθρο 32γ του Ν. 4412/16), μετά την κοινοποίηση της αρ.180/2018 πράξης του στ’ κλιμάκιου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αρ.πρωτ.38294/29-6-2018

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

      ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

 

Facebooktwitterpinterestlinkedin