Πρόσκληση για 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 24.07.2018

ScheduledΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δημαρχείο Υμηττού, Στρατονίκης, Καλυκοποιείο, Υμηττός, Δημοτική Ενότητα Υμηττού, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 16122, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 23 Ιουλίου 2018, 08:57

image_pdfimage_print

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την     Τρίτη 24 Ιουλίου   2018  και  ώρα  10:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
 2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
 3. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων και εξόδων 2ου τριμήνου οικ. έτους 2018 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν υποβολής της από την  Οικονομική Επιτροπή
 4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής
 5. Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2019 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 6. Καθορισμός συντελεστών Δημοτικών Τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 7. Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το έτος 2019 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 8. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων του Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2019 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 9. Καθορισμός τελών διαφημίσεως για το έτος 2019 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 10. Καθορισμός τελών χρήσης – κατάληψης πλατειών, πεζοδρόμων,  πεζοδρομίων και  λοιπών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2019 κατόπιν εισήγησης της  Οικονομικής Επιτροπής
 11. Αποδοχή ποσού για : α) κάλυψη δαπανών ενοικίασης χώρων στέγασης των ΚΕΠ έως Α’ τρίμηνο 2018, β)   καταβολή προνοιακών επιδομάτων  στους κατά Νόμο δικαιούχους για τους μήνες Μάιο-Ιούνιο 2018
 12. Διαγραφή προσαυξήσεων οφειλετών περιόδου 1-4-2018 έως 30-4-2018.
 13. Πρόσληψη οκτώ (8) Εργατών Καθαριότητας με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου σε συνέχεια της αριθμ.19/2018 προηγούμενης απόφασης του Σώματος και της αριθμ. 13365 /20-4-2018 εγκριτικής του Υπουργείου Εσωτερικών
 14. Απένταξη και ένταξη από τις πιστώσεις ΣΑΤΑ ποσών που αφορούν «Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες»
 15. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών
 16. Ανάκληση της αρ.115/6-7-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και Έγκριση εκ νέου της διενέργειας Νέου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, που αφορά την πολυετή δαπάνη για τα οικ. έτη 2018, 2019, 2020 «Προμήθειας Καυσίμων Κίνησης» για τις ανάγκες του Δήμου,συνολικού προϋπολογισμού 298.300,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), μετά την κοινοποίηση της αρ.180/2018 πράξης του στ’ κλιμάκιου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αρ.πρωτ.38294/29-6-2018.
 17. Έγκριση διενέργειας εκτέλεσης έργου και έγκριση της αρ. 63/2018 μελέτης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στο έργο με τίτλο « Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ. Δάφνης» προϋπολογισμού δαπάνης 4.700.000€ και υπάρχουσας πίστωσης για το έτος 2018 ποσού 600.000€ .
 18. Έγκριση διενέργειας εκτέλεσης έργου και έγκριση της αρ. 66/2018 μελέτης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στο έργο με τίτλο « Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στην Δημοτική Κοινότητα Υμηττού του Δ. Δάφνης Υμηττού» προϋπολογισμού δαπάνης 110.000€ .
 19. Έγκριση διενέργειας εκτέλεσης έργου, τρόπου εκτέλεσης και σκοπιμότητας  για την αριθμ. 76/2017 μελέτη διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο « Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος οδού Ιονίων Νήσων και περιβάλλοντα χώρου αυτού»
 20. Εργασίες φύτευσης του έργου «Ανάπλαση του Νοτιοδυτικού Τμήματος Πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες Εργασίες στο Υδάτινα Στοιχεία Πλατειών του Δ.Δ. Υμηττού»
 21. Παράταση εργασιών του έργου  συντήρηση και  επισκευή  σχολείων Δήμου Δάφνης  Υμηττού (2017)
 22. Ορισμός μελών, τακτικών και αναπληρωματικών της επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων Α’ ΦΑΣΗ έτους (2016)»
 23. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.
 24. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π

 

    Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

  Νικόλαος Ε. Τσιλίφης  

 

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διεξάγεται δημόσια

Facebooktwitterpinterestlinkedin