11η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 14.05.2019

ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημαρχείο Δάφνης - Υμηττού, Έλλης 16 & Κανάρη, Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17235, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 13 Μαΐου 2019, 08:56

image_pdfimage_print

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την   Τρίτη 14  Μαΐου  2019  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση ορθής επανάληψης της υπ’ αριθμ. 30/9-4-2019 προηγούμενης απόφασης της οικονομικής επιτροπής που αφορά την έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην ΔΚ Υμηττού (2019)» και ορισμός επιβλέποντος τεχνικού υπαλλήλου.
  2. Έγκριση του Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του συνοπτικού  διαγωνισμού   της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού» και ανάδειξη «προσωρινού» μειοδότη.
  3. Έγκριση του Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του επαναληπτικού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού   του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού (2019)» και ανάδειξη «προσωρινού» μειοδότη.
  4. Έγκριση του Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού   του έργου με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων».
  5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin