11η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 07.05.2018

ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημαρχείο Δάφνης - Υμηττού, Έλλης 16 & Κανάρη, Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 10562, ΕλλάδαMap

Τελευταία ενημέρωση 8 Μαΐου, 2018 06:00 πμ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Δευτέρα 7  Μαΐου  2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Αποδοχή δωρεάς για το Κάστρο Υμηττού
  2. Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018
  3. Έγκριση συμψηφιστικής κίνησης- αποδέσμευσης ποσού
  4. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018.
  5. Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την «Εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης των θέσεων των περιπτέρων στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού»
  6. Έγκριση της αριθμ. 1/2018 μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης    της προμηθείας-υπηρεσίας «Προμήθεια Μ.Α.Π.-Γάλα-Προληπτική Ιατρική»

 

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

image_print
Facebooktwitterpinterestlinkedin