4η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής ΜΕ ΤΗΝ «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έλλης 16 & Κανάρη, Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17235, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 23 Μαρτίου 2020, 15:49

Print Friendly, PDF & Email

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων   72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον Ν.4625/2019  και ισχύουν, καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής με την « δια περιφοράς»  διαδικασία, την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020  και ώρα 10:00 εως 12:00π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα :

  1. Προέλεγχος Απολογισμού του Δήμου Δάφνης- Υμηττού οικονομικού έτους 2019  και υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.
  2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου  σύνταξης και κατάθεσης υπομνήματος, και παράστασης κατά τη συζήτηση της  από 6-7-2017 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ539/13-7-2017 αγωγής που άσκησε ανώνυμης  εταιρείας  με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε  με διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε»  κατά του Δήμου Δάφνης Υμηττού ενώπιον του 19ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
  3. Έγκριση αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin