Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 27.06.2018

ScheduledΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δημοσίευση: 22 Ιουνίου 2018, 14:40

Print Friendly, PDF & Email

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Τετάρτη 27  Ιουνίου    2018  και  ώρα  9:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 2. ‘Έγκριση μεσοπρόθεσμου  (Μ.Π.Δ.Σ.) 2019-2022 , του  Δήμου Δάφνης Υμηττού.
 3. Αποδοχή ποσού : α) για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Β` κατανομή), β)   καταβολής προνοιακών επιδομάτων στους κατά Νόμο δικαιούχους για τους μήνες Μάρτιο -Απρίλιο 2018, γ) κατάθεσης μισθωμάτων  των σχολικών μονάδων  από 01/01/2018-30/04/2018, δ) από πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου από 02/03/2018 έως και 02/05/2018 από το  ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, ε) κατάθεσης  1η-4ης μηνιαίας κατανομής έτους 2018  για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες στ) κατάθεσης για κάλυψη δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 4. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα ΚΟΚ που θα επαναβεβαιωθούν.
 5. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για λοιπά τέλη που θα επαναβεβαιωθούν.
 6. Οριστική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για λοιπά τέλη.
 7. Επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.
 8. Έγκριση επαναφοράς οικογενειακών τάφων στο Δήμο.
 9. Έγκριση μετατροπής οικογενειακού τάφου, σε τάφο τριετούς χρήσεως (εδάφους ή  σαρκοφάγου) ή διατήρησής του ως μνημείο.
 10. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
 11. Ένταξη έργων και εργασιών στις πιστώσεις ΣΑΤΑ.
 12. Α) Ανάκληση της με αρ. 55/24.04.2018 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και β) Λήψης νέας απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας της αριθμ 01/2018 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Μ.Α.Π.-Γάλα-Προληπτική Ιατρική», για τις ανάγκες του Δήμου και των εποπτευόμενων από το Δήμο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού» (Σχολικές Επιτροπές).
 13. Α) Έγκριση σκοπιμότητας της αριθμ. 51/2018 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού», για τις ανάγκες του Δήμου, του ΟΚΠΔΥ, του ΟΠΑΔΥ, των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Β) έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεσή της.
 14. Έγκριση σκοπιμότητας της  αρ.36/2018 μελέτης «προμήθειας κάδων απορριμμάτων-ανακύκλωσης και ανταλλακτικών» και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της.
 15. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών.
 16. Έγκριση Β` Κατανομής πιστώσεων στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ,  για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
 17. Αντικατάσταση μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Β` βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού».
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων: α) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και β) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αποφάσεων  των  Διοικητικών συμβουλίων των ομώνυμων  Νομικών  Προσώπων  αντίστοιχα  και της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 19. Αντικατάσταση μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο των ΝΠ. με την επωνυμία α) «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» και β) «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού».
 20. Α) Προσδιορισμός θέσεων και ειδικοτήτων μαθητείας για μαθητευόμενους κι σπουδαστές των Δομών Επαγγελματικής Κατάρτισης των  ΕΠΑΛ του Υπουργείου Παιδείας και των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ σχολικού έτους 2018-2019, Β) εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή.
 21. Έγκριση παράτασης παραχώρησης κατά χρήση στην αστική, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Οργάνωση με το όνομα «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», το  δημοτικό κτίριο που βρίσκεται στην Πλατεία Δημαρχείου Δάφνης (πρώην ΚΕΠΣΝΕ) , στο οποίο λειτουργεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
 22. Μετονομασία της οδού Αλεξάνδρας Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 23. Έκδοση κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Παλαιολόγου και Ευριπίδου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 24. Έκδοση κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων και κίτρινης διαγράμμισης έμπροσθεν υπογείου γκαράζ δημοτικού γηπέδου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ» στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 25. Έκδοση κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας επί της οδού Ηλιουπόλεως Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 26. Έγκριση χορήγησης ή μη θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου για το Κέντρο Διημέρευσης « Κύκλοι Ζωής», κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 27. Έγκριση Α) ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου Β) χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 28. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π..
 29. Ενημέρωση του Σώματος και διατύπωση γνώμης επί του  Ισολογισμού και τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2017 της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δάφνης –Υμηττού κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
 30. Α) Διόρθωση της αριθμ. 34/2018 προηγούμενης απόφασης του σώματος περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών της  Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Β) Αντικατάσταση μέλους από την ίδια ως άνω επιτροπή.
 31. Λήψη απόφασης για την άμεση ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης που αφορά στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, στη διαδικασία κατάσχεσης λογαριασμών και στην δυνατότητα διαγραφής και  ρύθμισης οφειλών  από τους Δήμους.

            Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

      Νικόλαος Ε. Τσιλίφης  

 

Facebooktwitterpinterestlinkedin