16η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 28.06.2018

ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημαρχείο Δάφνης - Υμηττού, Έλλης 16 & Κανάρη, Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 10562, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 22 Ιουνίου 2018, 14:07

image_pdfimage_print

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Πέμπτη 28  Ιουνίου  2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018.
  2. Α. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 63/07.05.2018 προηγούμενης απόφασης του σώματος και Β. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης της προμηθείας-υπηρεσίας με τίτλο «Προμήθεια Μ.Α.Π.-Γάλα-Προληπτική Ιατρική», για τις ανάγκες του Δήμου και των εποπτευόμενων από το Δήμο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού» (Σχολικές Επιτροπές).
  3. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης της προμηθείας   με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού», για τις ανάγκες του Δήμου, του ΟΚΠΔΥ, του ΟΠΑΔΥ, των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  4. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διεξαγωγής του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» .
  5. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της αρ. Α7081/2018 απόφασης του 26ου Τριμελούς Τμήματος  Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

                                                                                                        

                 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

               ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

 

Facebooktwitterpinterestlinkedin