1

Πρόσκληση για 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη την 23.06.2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006
και Ν. 3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και του
Ν.4555/2018 και ισχύει, καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ
55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την
λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής
της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19)
και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου
Εσωτερικών καλείσθε στην 7η
τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 23 Ιουνίου
2020
και ώρα 9:00μμ έως 3:00 π.μ.
με
τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα
παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις-
Ερωτήσεις
.

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Αποδοχή επιχορήγησης: α) ποσού κατάθεσης μισθωμάτων  των σχολικών μονάδων  από 01/01/2020-30/04/2020 β) ποσού κατανομής ΚΑΠ έτους 2020 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας γ) ποσού για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων,  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  (Β’ κατανομή ).
 3. Καθορισμός άσκησης αρμοδιοτήτων σχετικές με κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, εφαρμογής κανονιστικών αποφάσεων κλπ. που θα ασκούνται από υπαλλήλους του Δήμου, για το έτος 2020.
 4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό «Οργάνου ελέγχου και τήρησης όρων λειτουργίας των παιδότοπων».
 5. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και παράταση εργασιών του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού (2019)».
 6. Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΆΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ».
 7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 217ε/2019 προηγούμενης απόφασης του σώματος που αφορά στην συγκρότηση της υπ’αριθμ. : 7. Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας νωπού γάλακτος , για το έτος 2020 βάσει του Ν.4412/2016.
 8. Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του
  Δημοτικού Κοιμητηρίου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 9. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 172-4/2019
  προηγούμενης απόφασης του σώματος, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας
  Ζωής.
 10. Έγκριση επαρκών και πρόσφορων χώρων για την
  τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων προβολής διαφημίσεων εντός των
  διοικητικών ορίων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού για τα έτη 2020-2024,  όπως ορίζεται από το αρθ.3 του Ν.2946/2011
  περί «Υπαίθριας διαφήμισης.  α) Είκοσι
  επτά (27) στεγάστρων στάσεων αναμονής επιβατών αστικών συγκοινωνιών με
  ενσωματωμένα σε αυτά διαφημιστικά πλαίσια β) Δύο (2) διαφημιστικών πλαισίων
  τύπου «πύργος» και γ) Πλαίσια προστατευτικά με ενσωματωμένα σε αυτά
  διαφημιστικά πλαίσια,  κατόπιν εισήγησης
  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 11. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του διοικητικού
  συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Μονομετοχική Ανώνυμη
  Εταιρεία Δάφνης-Υμηττού».
 12. Παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης του ισογείου
  καταστήματος  του Δήμου επί της
  Ηλιουπόλεως 120 Δ.Ε. Δάφνης , στη « Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία
  Δάφνης – Υμηττού».
 13. Παραχώρηση αίθουσας διδασκαλίας στο 9ο
  Δημοτικό Σχολείο Δάφνης στην Α’ Δ/νση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για παράρτημα
  του 1ου Νηπιαγωγείου Δάφνης.
 14. Ορισμός
  τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο διοικητικό συμβούλιο του Διαδημοτικού
  Δικτύου πολιτισμού στη Σκιά των Βράχων Δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού .
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ζωντανή μετάδοση
  των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού  Συμβουλίου

  Βερύκιος Δημήτριος