Πρόσκληση 4ής TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου στην Δημοτική Κοινότητα Υμηττού 28.03.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως
τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν.
3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε
στην 4η τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
γίνει την  Πέμπτη 28 Μαρτίου  2019 
και  ώρα  9:30 μ.μ.
στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο
Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011
αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

  1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, για πληρωμή δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
  3. Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων 2020-2023.
  4. Υποβολή αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Υπουργείο για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».
  5. Ορισμός αμοιβής δικηγόρων  σύμφωνα με τις διατάξεις  του αρθρ. 281 του Ν. 3463/2006, επί υποθέσεων  του Δήμου.
  6. α) Απόφαση για την απευθείας αγορά οικοπέδου για την επέκταση του  1ου ολοήμερου Δημοτικού σχολείου Δάφνης, Ο.Τ. 197 και β) Εξουσιοδότηση Δημάρχου για όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί η απόφαση».
  7. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών.
  8. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών για το έτος 2019 βάσει του Ν.4412/2016 (προμήθεια οχημάτων – απορριμματοφόρων κλπ).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

Νικόλαος Ε. Τσιλίφης

  Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
διεξάγεται δημόσια