Δελτίο Τύπου – Κλείσιμο Νηπιαγωγείου λόγω γρίπης

Δημοσίευση: 19 Φεβρουαρίου 2020, 14:49

image_pdfimage_print

 Έχοντας υπόψη:

1 . Τις  διατάξεις   του   άρθρου   58   περί   αρμοδιότητες   του   Δημάρχου   του   Ν   3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης

2. To άρθρο 75 παρ.1 περιπτ. ΣΤ υποπεριπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο  94  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/2010)  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

3. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ 201/1998. 

5. Το   υπ`αριθμ 2553/19-2-2020   έγγραφο   στη   Δ/νση   Π/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας σχετικά με «Ενημέρωση για απουσίες μαθητών». 

6. Το υπ’αριθμ.3730/31.1.2020 έγγραφο της Δ/νσης   Π/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας σχετικά με «Ενημέρωση για διακοπή λειτουργίας σχολικών μονάδων»

7. Την άμεση  ανάγκη  για  την  διακοπή  λειτουργίας    των  σχολείων  λόγω  των  αυξανόμενων απουσιών των μαθητών από την έξαρση του ιού της γρίπης και την ανάγκη προστασίας των υγιών μαθητών. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Την διακοπή λειτουργίας του 3ου  Νηπιαγωγείου Δάφνης στις 20 & 21 Φεβρουαρίου 2020.

Η παρούσα κοινοποιείται α) Γραφείο Δημάρχου, β) Αρχείο,  γ) Σχολική Επιτροπή Α΄θµιας Εκπαίδευσης ∆ήμου Δάφνης-Υμηττού, δ Προϊστάμενες  Σχολικών Μονάδων, ε) ∆ιεύθυνση Α/θµιας Εκπ/σης Α΄Αθήνας και ζ) Ενωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δάφνης-Υμηττού                                                       

Μετά τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται.

   Υμηττός  19-02-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin