Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Υπηρεσία μίσθωσης εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού»

from to
ScheduledΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Δημοσίευση: 8 Φεβρουαρίου 2023, 10:00

Print Friendly, PDF & Email
  • Κατεβάστε την απόφαση ακύρωσης του διαγωνισμού εδώ

Κατεβάστε την προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης ΔΙΑΥΓΕΙΑ εδώ

Κατεβάστε το ΕΕΕΣ ψηφιακά υπογεγραμμένο εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Κατεβάστε το έντυπο οικονομικής προσφοράς εδώ

Αρ. διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ : 181910

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 24/02/2023 και ώρα 14:00 

Ημερομηνία Αποσφράγισης: Τετάρτη 01/03/2023 Ώρα 10:00πμ

 

Facebooktwitterpinterestlinkedin