9η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 10.06.2020

ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημαρχείο Υμηττού, Κοτυώρων, Καλυκοποιείο, Δημοτική Ενότητα Υμηττού, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, 17237, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 5 Ιουνίου 2020, 13:09

Print Friendly, PDF & Email

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων   72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον Ν.4625/2019  και ισχύουν,  καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής την Τετάρτη  10  Ιουνίου  2020  και ώρα  9:30 π.μ.   που θα γίνει στο Δημοτικό Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Αποδοχή δωρεάς υλικών ελαιοχρωματισμού από την εταιρεία «Κ.Ν.D. MON.IKE».
 2. Λήψη απόφασης για μείωση τελών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε επιχειρήσεις που δεν του δύναται η παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 65 Ν.4688/2020.
 3. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 6ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης»
 4. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Δάφνης -Υμηττού»
 5. Έγκριση όρων διακήρυξης  του ανοικτού ηλεκτρονικού    διαγωνισμού για την «Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017”».
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης  του ανοικτού ηλεκτρονικού    διαγωνισμού για την «Κατασκευή , Επισκευή και Συντήρηση  Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου  Δάφνης – Υμηττού».
 7. Έγκριση του Νο 2 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του  συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης  «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ)» .
 8. Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» .
 9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την απευθείας αγορά οικοπέδου για την επέκταση του  1ου ολοήμερου Δημοτικού σχολείου Δάφνης, Ο.Τ. 197.
 10. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών.
 11. Απόδοση Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.


Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣFacebooktwitterpinterestlinkedin