7η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 13.03.2018

ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έλλης 16 & Κανάρη, Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 10562, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 9 Μαρτίου 2018, 12:21

Print Friendly, PDF & Email

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Τρίτη 13 Μαρτίου  2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018.
  2. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης, έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου
  3. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο με τίτλο «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. Κοιν. Δάφνης-Υμηττού»
  4. Έγκριση 3ου πρακτικού του διεξαχθέντος επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και  κατακύρωση και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου
  5. Έγκριση 3ου πρακτικού του διεξαχθέντος ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της προμηθείας “Ειδών διατροφής” και κατακύρωση και ανάδειξη οριστικών αναδόχων 
  6. Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της χρήσης των θέσεων των περιπτέρων του Δήµου Δάφνης Υμηττού, σύμφωνα µε τις διατάξεις του αρθ. 76 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14- 4-2014 τεύχος Α’)
  7. Απόδοση Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου
  8. Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού»

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

                                                                                                                                       Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                       ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin