4η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 15.10.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως αντικαταστάθηκαν με το Ν.4555/2018 και ισχύουν και σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν.4071/2012 , σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 76 του Ν.4555/2018

2.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής έτους 2018.

3.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού πλάτους οδοστρωμάτων οδών για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στη Δ.Κ. Δάφνης».

4.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκφρασης γνώμης για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Ξάνθου στη συμβολή με την οδό Άτλαντος , κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Δάφνης.

5.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίηση της αριθμ. 51Α/2019 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου.

6.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων.

7.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ