28η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 27.11.2017

ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έλλης 16, Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17235, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 23 Νοεμβρίου 2017, 14:04

Print Friendly, PDF & Email

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  και τις όμοιες του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Δευτέρα 27  Νοεμβρίου  2017  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017
  2. Αναίρεση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης
  3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
  4. Προέλεγχος Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος  Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης Υμηττού οικονομικού έτους 2015  και σύνταξη εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο
  5. Εκδίκαση ένστασης που υποβλήθηκε κατά του αριθμ. 1/2017 πρακτικού της κατά Νόμο επιτροπής  αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν για την ανάδειξη αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και συντήρηση- επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων»
  6. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμού του έργου  «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών  Δημ. Κοιν. Δάφνης-Υμηττού»

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

                  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                    ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin