1

22η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 27.11.2019

Έχοντας
υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων   72 και 75 
του  Ν.3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον
Ν.4625/2019  και ισχύουν, σας καλούμε σε
συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που
θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την   Τετάρτη 27 Νοεμβρίου  2019  και ώρα 10:00 π.μ., για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω
θέματα :

  1. Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό
    Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019.
  2. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών
    προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης  της
    προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ, FAX, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ
    ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ