1η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 29.01.2019

ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημαρχείο Δάφνης - Υμηττού, Έλλης 16 & Κανάρη, Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17235, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 25 Ιανουαρίου 2019, 15:16

image_pdfimage_print

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, τη    Τρίτη  29  Ιανουαρίου 2019  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Τροποποίηση της αριθ. 170/2018 προηγούμενης απόφασης του σώματος περί Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016
  2. Έγκριση διενέργειας του έργου, έγκριση της αριθμ. 91/2018 της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών  με τη διαδικασία  της απευθείας ανάθεσης (Π.Δ. 171/87 αρθρ.15)  του  έργου  «Επισκευή – αντικατάσταση κατεστραμμένων πίλλαρ-πινάκων δικτύων κλπ (ηλεκ/φωτισμού) »
  3. Έγκριση 2ου πρακτικού  του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, κατακύρωση αποτελέσματος και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

 

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin