1η ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Έχοντας υπόψη τις
διατάξεις των άρθρων  72 και 75 του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως
τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018, τον Ν.4623/2019 και τον Ν.4625/2019  και ισχύουν, σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της
Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο
Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16
& Κανάρη, την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου
2020 και ώρα
10:00 π.μ
, για
συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω μοναδικό
θέμα:

  • Ορισμός
    πληρεξούσιου δικηγόρου επί χειρισμού της υπόθεσης άσκησης του Δημητρίου
    Τσόλια  ενώπιον του Ειρηνοδικείου
    Αθηνών  κατά του Δήμου Δάφνης Υμηττού

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη-κατεπείγουσα,
δεδομένου ότι θα πρέπει, την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 ο πληρεξούσιος
δικηγόρος να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών για τον χειρισμό της
υπόθεσης άσκησης του Δημητρίου Τσόλια 
κατά του Δήμου Δάφνης Υμηττού την από 30/11/2019 και με αριθμό κατάθεσης
δικογράφου 95722/1757/2019 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

Σε περίπτωση κωλύματος
συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα
την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ