13η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 23.05.2018

ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημαρχείο Δάφνης - Υμηττού, Έλλης 16 & Κανάρη, Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 10562, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 21 Μαΐου 2018, 11:09

image_pdfimage_print

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Τετάρτη 23  Μαΐου  2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση συμψηφιστικών κινήσεων- αποδέσμευσης ποσών.
  2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018.
  3. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης, έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
  4. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης και  ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου
  5. Έγκριση πρακτικού 1 του διεξαχθέντος συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ , ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ και ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων
  6. Έγκριση πρακτικού 2 του διεξαχθέντος ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την   την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης” , κατακύρωση των αντίστοιχων ομάδων και ανάδειξη Οριστικών Αναδόχων
  7. Έγκριση πρακτικού 2 του διεξαχθέντος ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων”, κατακύρωση των αντίστοιχων ομάδων και ανάδειξη Οριστικών Αναδόχων
  8. Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου « ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΛΑΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΑΓΣΙΩΝ ΣΤΟΝ 7ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ ΚΑΙ ΒΟΤΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ συν».
  9. Ορισμός ετήσιας επιτροπής υπαλλήλων για τη διενέργεια ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του συστήματος Μη.Μ.Ε.Δ..

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin