Πρόσκληση 1ής TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου στην Δημοτική Κοινότητα Υμηττού 22.01.2019

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Τρίτη 22 Ιανουαρίου  2019  και  ώρα  9:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Αποδοχή ποσών για: α) κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων,  (συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2018),  β) από πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου από 04/09/2018 έως και 01/11/2018 από το  ταμείο παρακαταθηκών και δανείων.
 2. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα ΚΟΚ που θα επαναβεβαιωθούν.
 3. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για λοιπά τέλη που θα επαναβεβαιωθούν.
 4. Οριστική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για λοιπά τέλη
 5. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, για πληρωμή δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
 6. Απένταξη έργων – εργασιών και προμηθειών από τις πιστώσεις ΣΑΤΑ
 7. Έγκριση διενέργειας εκτέλεσης έργου, τρόπου εκτέλεσης και σκοπιμότητας  για την αριθμ. 3/2019 μελέτη διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο    « Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού 2019»
 8. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών
 9. Έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειας Ψυχαγωγικών Τεχνικών Παιγνίων.
 10. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.
 11. Τροποποίηση και κωδικοποίηση του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  Δήμου Δάφνης- Υμηττού, κατ` επιταγή του αρθρ.91 του Ν. 4583/2018 κατόπιν εισήγησης της εκτελεστικής επιτροπής.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ραδιοφωνική και τηλεοπτική κάλυψη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 13. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Ανταλλακτικών οχημάτων και Δαπανών επισκευής για το 2019

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

  Νικόλαος Ε. Τσιλίφης