9η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 11.04.2018

ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έλλης 16 κ Κανάρη ΔάφνηMap

Δημοσίευση: 5 Απριλίου 2018, 10:58

image_pdfimage_print

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Τετάρτη  11  Απριλίου  2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση συμψηφιστικής κίνησης- αποδέσμευσης ποσού
  2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018.
  3. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης και  ορισμός πληρεξούσιων Δικηγόρων επί υποθέσεων του Δήμου
  4. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης, έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου
  5. Έγκριση 1ου πρακτικού του διεξαχθέντος διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» και ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων.
  6. Έγκριση 1ου πρακτικού του διεξαχθέντος διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» και ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

 

Facebooktwitterpinterestlinkedin