Πρόσκληση για 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 16.10.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006
και Ν. 3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και του
Ν.4555/2018 και ισχύει, καλείσθε στην
9η τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει
την  Τετάρτη 16 Οκτωβρίου  2019 
και  ώρα  9:00 μ.μ.
στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού
(πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων
Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου),
στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος,
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Εκλογή  εκπροσώπων   για την γενική συνέλευση της Περιφερειακής  Ένωσης  Δήμων  Αττικής (Π.Ε.Δ)  στο πλαίσιο  εφαρμογής  των διατάξεων  του Π. Δ/τος  75/2011 (ΦΕΚ 182/22-08-2011) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του όγδοου άρθρου του Ν.4279/14 και ισχύει.
 2. Αποδοχή ποσών : α)  από πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου από 02/07/2019 έως και 02/09/2019 από το  ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, β) για κατάθεση μισθωμάτων των σχολικών μονάδων από 1/5/2019  έως 31/8/2019 
 3. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών.
 4. Ένταξη εργασιών και προμηθειών στις πιστώσεις ΣΑΤΑ
 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΠΤΜΝΕ και παράτασης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. Κοιν. Δάφνης- Υμηττού».
 6. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΠΤΜΝΕ του έργου «Εγκατάσταση Συστημάτων Πυρασφάλειας μετά των Απαιτούμενων Λοιπών Εργασιών στον 7ο Παιδικό Σταθμό επί των οδών Πλούτωνος και Βότση στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης συν».
 7. Τροποποίηση της αριθμ. 153/2019 προηγούμενης απόφασης του σώματος περί ορισμού Δημοτικών Συμβούλων και Δημοτικών Υπαλλήλων ως μελών σε διάφορες επιτροπές του Δήμου ως προς την επιτροπή παραλαβής Ανταλλακτικών Αυτ/των και Δαπανών Επισκευής βάσει του 4412/2016, μετά την τροποποίηση του από τον 4441/2016.
 8. Ορισμός μελών, τακτικών και αναπληρωματικών της επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση  και   την πιστοποίηση  τους  για την νόμιμη λειτουργία τους Δήμου Δάφνης –Υμηττού».
 9. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία ««Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
 10. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία ««Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
 11. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ποιότητας ζωής έτους  2018 κατόπιν εισήγησης της επιτροπής.
 12. Καθορισμός πλάτους οδοστρωμάτων οδών  για την εκτέλεση  του έργου «Ανάπλαση Περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στη Δ.Κ. Δάφνης», κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 13. Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης  χωροθέτησης πινακίδων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  επί της οδού Ξάνθου στη συμβολή με την οδό Άτλαντος, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 14. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 51Α/2019 προηγούμενης απόφασης του σώματος, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 15. Έγκριση χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 16. Έγκριση χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 17. Έγκριση αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π..
 18. Έγκριση αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π..

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού  Συμβουλίου

Βερύκιος Δημήτριος