Πρόσκληση για 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» 26.03.2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006
και Ν. 3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και του
Ν.4555/2018 και ισχύει, καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ
55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την
λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής
της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) καλείσθε στην 3η τακτική
συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου με την « δια περιφοράς»  διαδικασία, που θα γίνει την  Πέμπτη  26 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00 έως 14:00 μ.μ. για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Αποδοχή ποσών: α) από επιχορήγηση προς κάλυψη
  αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κοροναϊού (covid-2019 ) και β) από
  πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου από 03/1/2020 έως και 03/3/2020 από το  ταμείο παρακαταθηκών και δανείων.
 2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους
  2020 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 3. Έγκριση επιβολής προστίμου σε πολίτη για
  αυθαίρετη εναπόθεση πολλών ογκωδών αντικειμένων-σαβούρα κατόπιν της αρ.2772/21-2-2020
  καταγγελίας
 4. Ορισμός μελών επιτροπής καταλληλότητας
  οικοπέδου για την ανέγερση  του 2ου Νηπιαγωγείου
  Δάφνης και 4ου Νηπιαγωγείου Υμηττού (ΟΤ 476), στο Δήμο
  Δάφνης-Υμηττού
 5. Αντικατάσταση μέλους από το Διοικητικό
  Συμβούλιο του ΝΠ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής
  Δάφνης-Υμηττού»

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού  Συμβουλίου

Βερύκιος Δημήτριος