1

Πρόσκληση ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 27.08.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
των  άρθρων    72 και 75 
του  Ν.3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν και την αριθμ.
63064/17225/28-6-2019 διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, περί εκλογής νέου Δημάρχου, σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της
Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο
Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16
& Κανάρη, την Τρίτη 27 Αυγούστου
2019 και ώρα
12:00 μ.μ
, για
συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 1. Εισήγηση
  προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του
  Δήμου έτους 2019
 2. Έγκριση πρακτικού Νο1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του  διαγωνισμού  
  της  υπηρεσίας με τίτλο «
  Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» και ανάδειξη «προσωρινού» αναδόχου
 3. Έγκριση του Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του  διαγωνισμού  
  της προμήθειας  με τίτλο
  «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» και ανάδειξη «προσωρινού» αναδόχου
 4. Έγκριση του Νο 3 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του ανοικτού
  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού   της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων» και
  ανάδειξη «οριστικού» αναδόχου
 5. Έγκριση
  έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη-κατεπείγουσα,
δεδομένου ότι θα πρέπει:

 • άμεσα
  να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού για έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν
  στο Δήμο
 • να
  εγκριθούν διαδικασίες τρεχουσών διαγωνισμών προκειμένου να ολοκληρωθούν ώστε να
  καλυφθούν οι ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου
 • να
  ορισθεί υπόλογος υπάλληλος
  προκειμένου να
  επισκευαστεί η μηχανή γραμματοσήμανσης του Δήμου (FRANCOTYP POSTALIA 727
  GmbH) με την οποία αποστέλλεται η αλληλογραφία όλων των
  υπηρεσιών του Δήμου

Σε περίπτωση κωλύματος
συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα
την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΤΣΙΛΙΦΗΣ