Πρόσκληση 1ης TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Δ.ΕΠ.ΙΣ) 24.11.2021 και ώρα 18:00

Έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ. αριθμ.69/2021   Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης
  Υμηττού σχετικά με τη συγκρότηση της Δημοτικής 
  Επιτροπής Ισότητας.
 2. Τα άρθρα 75 παρ. Ι του ν.3463/2006(Κ.Δ.Κ), του
  άρθρου 6 του ν. 4604/2019(Α΄50) και του άρθρου 70Α του
  ν.3852/2010(Α΄50) σχετικά με τη σύσταση της επιτροπής ισότητας , τον ορισμό
  Προέδρου ,τακτικών και αναπληρωματικών μελών.
 3. Τον οδηγό της Ευρωπαϊκής  Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές
  Κοινωνίες
 4. Την   
  υπ.αριθμ.312/2021     απόφαση του
  Δημάρχου Δάφνης Υμηττού σχετικά με τον ορισμό μελών Δ.Σ. της Δημοτικής
  Επιτροπής  Ισότητας των  Φύλων.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Σε τακτική
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο
του πρώην Δημαρχείου Υμηττού (Πλ. Ηρ. Πολυτεχνείου 1 ισόγειο) την Τετάρτη 24
Νοεμβρίου , ώρα 18:00,  με τα εξής
θέματα:

 1. Χαιρετισμός  της Εκλεκτής Προσκεκλημένης μας, Κας Βικεντίας Σπυροπούλου Μπασιάκου, Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

2. Γνωριμία των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων ( Δ.ΕΠ .ΙΣ)

3. Παρουσίαση του έργου της Δ.ΕΠ.ΙΣ-κατευθύνσεις και προτάσεις για την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης έως τη λήξη της θητείας αυτής.

4. Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί νόμιμα.

Η παρουσία όλων των μελών τακτικών και αναπληρωματικών θα συμβάλλει θετικά στην πρόοδο και στην υλοποίηση των στόχων της Δ.ΕΠ.ΙΣ

Η    ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΑΝΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ