Τμήμα Τεχνικό και Πολιτικής Προστασίας

Τμήμα Τεχνικό και Πολιτικής Προστασίας

Προϊστάμενος: Χριστόφιλος Γεώργιος
Τηλέφωνα:

2132085502

Email: infotexniki@dafni-ymittos.gov.gr
Γραφεία: Τεχνικών Έργων - Συντήρησης Υποδομών (Μελετών - Κατασκευών - Συντηρήσεων) - Κτηματολογίου Ηλεκτρομηχανολογικών - Μηχανολογικών Έργων - Σηματοδότησης - Πολιτικής Προστασίας Συγκοινωνιών - Εγκαταστάσεων - Κυκλοφοριακών Εφαρμογών
Διαδικασίες:
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
Αίτηση για κατασκευή – ανακατασκευή ή επισκευή μνημείου στο κοιμητήριο
Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση
 2. Πράξη Παραχώρησης δικαιώματος χρήσεως χώρου
 3. Αναλυτικός προϋπολογισμός
 4. Τοπογραφικό
 5. Πρόσοψη
 6. Κάτοψη
 7. Φωτογραφίες
Παρατηρήσεις:

Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί στο Δημαρχείο της Δάφνης (Έλλης 16 κ Κανάρη) αφού πάρει αριθμό πρωτοκόλλου με συνημμένα τα δικαιολογητικά. Δεν μπορεί να σταλεί ηλεκτρονικά.  

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ
Χορήγηση για κατάληψη οδοστρώματος για τοποθέτηση κάδου συλλογής μπαζών
Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση
 2. Απόδειξη πληρωμής χώρου κατάληψης από Οικονομικό Τμήμα
Παρατηρήσεις:

Η πληρωμή για το δικαιολογητικό (2) γίνεται στο ταμείο στον 4ο όροφο του Δημαρχείου Δάφνης.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ
Χορήγηση για αίτηση Διακοπής Κυκλοφορίας
Δικαιολογητικά:
 1. Αιτηση Διακοπης κυκλοφοριας
Παρατηρήσεις:

Η αίτηση πρέπει να είναι κατατεθειμένη τουλάχιστον τρείς (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, να είναι συμπληρωμένη και να κατατεθεί με αριθμό πρωτοκόλλου στο Δημαρχείο της Δάφνης (Έλλης 16 και Κανάρη).

Χορήγηση αναφοράς Κυκλοφοριακού Θέματος
Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση  που να υποδεικνύεται το ακριβές σημείο
Παρατηρήσεις:

Αφορά τις εξής περιπτώσεις:

-Τοποθέτηση Ρυθμιστικών ή απαγορευτικών πινακίδων (ΚΟΚ), ελλείψεις ή και προσθήκες, βλάβες κλπ

-Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης πινακίδων κυκλοφορίας (αφορά σε ατυχήματα)

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και ηλεκτρονικά.

Χορήγηση Αδειών Θέσεων Στάθμευσης Αναπηρικών και μη αναπηρικών αυτοκινήτων (και Ανανεώσεις)
Δικαιολογητικά:

1) Αντίγραφο του Δελτίου Στάθμευσης  για ΑΜΕΑ του ΠΔ 241/2005, το οποίο είναι σε ισχύ (εφόσον υπάρχει)

2) Πρόσφατη απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής με προσδιορισμό της αναπηρίας. (ΚΕΠΑ)

3) Αντίγραφο Άδειας κυκλοφορίας οχήματος (το οποίο αναγράφεται στο δελτίο στάθμευσης για ΑΜΕΑ).

4) Αντίγραφο Άδειας οδήγησης του οδηγού του παραπάνω αυτοκινήτου, όπως καθορίζεται στο δελτίο στάθμευσης για ΑΜΕΑ.

5) Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας (η οποία εκδίδεται από το Ληξιαρχείο με την προσκόμιση: αντίγραφου ταυτότητας, πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ στο όνομα του αιτούντα, υπεύθυνη δήλωση για την διεύθυνση κατοικίας και αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού)

6) Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία να δηλώνονται τα κάτωθι:

α) ότι ο ενδιαφερόμενος ή άλλο μέλος της οικογένειας του δε διαθέτει θέση στάθμευσης σε πρασιά, πυλωτή, κλειστό χώρο στάθμευσης ή ακάλυπτο χώρο της οικίας του,

β) ότι δεν έχει ζητηθεί θέση στάθμευσης σε άλλη περιοχή και

γ) ότι θα ενημερώνει την Υπηρεσία για οποιαδήποτε μεταβολή που έχει να κάνει με τη χορήγηση της θέσης.

7) Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι δυνατό να οδηγήσει, Υπεύθυνη Δήλωση από τον ιδιοκτήτη του οχήματος ότι χρησιμοποιεί το όχημά του για την μεταφορά του πρώτου.

 

Τεχνική Υπηρεσία Τηλ. 2132085587 υπευθ. Τούνα Βαρβάρα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ

Θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ δικαιούνται όσοι παθόντες ανήκουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται κατωτέρω:

Οι δικαιούχοι-κάτοχοι του Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ, όπως καθορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 1 του ΠΔ 241/24-11-2005 (ΦΕΚ 290/Α/30-11-2005), ως ισχύει.

 1. Ν.490/76 Αρθρο1 (ΦΕΚ 331Α΄): Ανάπηροι Έλληνες μετανάστες και εργάτες εξωτερικού που λόγω της φύσης της αναπηρίας τους παρακωλύεται η βάδιση
 2. Ν.1798/88 Άρθρο16 (ΦΕΚ 166Α΄): Ανάπηροι Έλληνες πολίτες που έχουν:  πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών. Σοβαρή κινητική αναπηρία:

Α. του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%

Β. του ενός ή και των δύο άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.

Γ. Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100%

 1. Ν.1882/90 Άρθρο 23 (ΦΕΚ43Α΄): Ανάπηροι Έλληνες πολίτες: νοητικά καθυστερημένοι  με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40% πάσχοντες από αυτισμό συνοδευόμενο από επιληπτικές κρίσεις, έχοντες πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία, πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, πάσχοντες από αιμορροφιλία
 2. Ν.2227/94 (ΦΕΚ 129Α'): Ανάπηροι πολίτες Κ-Μ της Ε.Ε. που εμπίπτουν σε μία από τις υπ΄ αριθμ. 3 και 4 αναφερόμενες κατηγορίες.

 

ΚΤΙΡΙΑ
Χορήγηση Βεβαίωσης Υψομέτρου (Οριστική Στάθμη Οδού)
Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Υψομέτρου
 2. Τοπογραφικό Διάγραμμα Σφραγισμένο από Μηχανικό σε ΚΛ: 1:500, ή 1:200 και οριοθετημένη η εσοχή κάδου
 3. Εντυπο Υ.Δ. για τη Βεβαίωση Υψομέτρου
Παρατηρήσεις:

Η αίτηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη και να κατατεθεί με αριθμό πρωτοκόλλου στο Δημαρχείο της Δάφνης (Έλλης 16 και Κανάρη).

Αίτηση βεβαίωσης μέτρησης Τετραγωνικών για ρευματοδότηση νέας πολυκατοικίας (έκδοση ΤΑΠ), διόρθωση παλαιών τετραγωνικών για μεταβιβάσεις κλπ καθώς και βεβαίωση για εργοταξιακό ρεύμα (για τη ΔΚ Δάφνης)
Δικαιολογητικά:

-Ειδική Αίτηση*

-Φωτοτυπίες όλων των εγκεκριμένων σχεδίων της πολεοδομίας (κατόψεις ορόφων, διάγραμμα κάλυψης, τακτοποιήσεις Η/Υ)

-Πίνακας κατανομής χιλιοστών (για την αντιστοίχιση αποθηκών, θέσεων στάθμευσης στα διαμερίσματα)

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει κατασκευαστεί εσοχή για κάδο απορριμμάτων

- Αν πρόκειται για εργοταξιακό: Αντίγραφο τοπογραφικού με σχεδιασμένη τη μελλοντική θέση του κάδου

Παρατηρήσεις:

*Η ειδική αίτηση που μπορείτε να κατεβάσετε πρέπει να έχει συμπληρωμένα όλα τα πεδία και συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη απο Μηχανικό

Η αίτηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη και να κατατεθεί με αριθμό πρωτοκόλλου στο Δημαρχείο της Δάφνης (Έλλης 16 και Κανάρη).

Η Υπέυθυνη δήλωση που αφορά την κατασκευή εσοχής για κάδο απορριμμάτων, επισυνάπτεται στη δεύτερη σελίδα της αίτησης ρευματοδότησης.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΒΛΑΒΕΣ
Χορήγηση για θέματα Παιδικών Χαρών
Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση
Παρατηρήσεις:

Η αίτηση μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά.

Χορήγηση για σύνδεση ακινήτου με αποχετευτικό δίκτυο
Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση
Παρατηρήσεις:

Η αίτηση μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά.

Χορήγηση για θέματα που αφορούν κακοτεχνείες στο οδόστρωμα, πεζοδρόμιο, φωτισμό κλπ
Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση
Παρατηρήσεις:

Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και ηλεκτρονικά.

Αφορά σε:

 1. Λακούβες
 2. Καπάκια φρεατίων
 3. Σπασμένα κράσπεδα πεζοδρομίων
 4. Γενικές βλάβες επί των πεζοδρομίων
 5. Έλλειψη φωτισμού
Χορήγηση για βλάβες επί των πεζοδρομίων
Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση 
Παρατηρήσεις:

Στην αίτηση θα πρέπει να υποδεικνύεται το ακριβές σημείο της βλάβης.

Θα πρέπει να γίνει αυτοψία επί των πεζοδρομίων αν πρόκειται για ρολόγια ΕΥΔΑΠ  που έχουν καταστραφεί από ρίζες δέντρων, κακοτεχνίες από διάφορες εταιρείες που δεν έχει γίνει αποκατάσταση (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας).

Η αίτηση μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά.

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!