Χορήγηση δήλωσης συμφώνων συμβίωσης

Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο)
Τηλέφωνα: 2132085509
E-mail: Δημοτολόγιο (dimotdafni@dafni-ymittos.gov.gr) Ληξιαρχείο (dafnilix@dafni-ymittos.gov.gr)

Περιγραφή

Το σύμφωνο συμβίωσης δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των δύο συμβαλλομένων ή στο τόπο κατοικίας του ενός από τους δύο (όταν κατοικούν σε διαφορετικούς Δήμους).

Από ποιόν δηλώνεται το σύμφωνο συμβίωσης.

Υπόχρεοι για τη δήλωση του συμφώνου συμβίωσης είναι ο ένας εκ των δύο συμβαλλομένων  ή οποιοσδήποτε τρίτος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Δικαιολογητικά
  1. Σύμφωνο Συμβίωσης (πρωτότυπο).
  2. Ταυτότητες και των δύο συμβαλλομένων.
  3. Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συμβαλλομένων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
  4. Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.
  5. Πιστοποιητικά Γεννήσεων τελευταίου τριμήνου  (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας επίσημα μεταφρασμένο*).
  6. (2) Yπεύθυνες Δηλώσεις (άρθρο 8 Ν.15991986) με το γνήσιο της υπογραφής των συμβαλλομένων, στις οποίες θα συμπληρώνεται η προηγούμενη οικογενειακή κατάσταση (έγγαμο/η, διαζευγμένος/η, χήρος/α), το Θρήσκευμα, το επίπεδο εκπαίδευσης (απόφοιτος, πτυχίο κτλ) και ο Ασφαλιστικός Φορέας.

Παρατηρήσεις

* Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!