Διορθώσεις Ληξ. Πράξεων

Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο)
Τηλέφωνα: 2132085509
E-mail: Δημοτολόγιο (dimotdafni@dafni-ymittos.gov.gr) Ληξιαρχείο (dafnilix@dafni-ymittos.gov.gr)

Περιγραφή

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται, μόνο εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

1.- Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση

2.- Με την έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όταν πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στη Ληξιαρχική Πράξη εκ παραδρομής και δεν αφορούν στον τόπο, στο χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του Ληξιαρχικού Γεγονότος.

3.- Σφάλματα που αναφέρονται σε γραμματικούς και φθογγολογικούς κανόνες δύναται να διορθωθούν με έγκριση του Ληξίαρχου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και με την προσκόμιση ορισμένων δικαιολογητικών. Τη διόρθωση αιτείται ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική πράξη ή ο έχων αποδεδειγμένα έννομο συμφέρον και ο οποίος υπογράφει τη διορθωτική πράξη.

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου.
  3. Έκθεση επίδοσης της απόφασης στον εισαγγελέα.
  4. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας.
  5. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση.

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!