Μεταβολές ληξιαρχικών πράξεων

Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο)
Τηλέφωνα: 2132085509
E-mail: Δημοτολόγιο (dimotdafni@dafni-ymittos.gov.gr) Ληξιαρχείο (dafnilix@dafni-ymittos.gov.gr)

Περιγραφή

Οι μεταβολές που επέρχονται στην αστική κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, μέσα σε ορισμένη προθεσμία και βάσει ορισμένων, για κάθε περίπτωση μεταβολής, δικαιολογητικών.
Οι μεταβολές αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 14 του Ν. 344/76 και ενδεικτικά είναι:

 Μεταβολές σε Λ.Π. Γεννήσεων

- Αναγνώριση (Εκούσια ή Δικαστική)

- Προσβολή πατρότητας

- Προσθήκη ή μεταβολή ονόματος

- Προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου

- Προσθήκη ή μεταβολή ιθαγένειας

- Μεταβολή θρησκεύματος

- Αλλαγή ή προσθήκη κυρίου ονόματος

- Αλλαγή φύλου

- Υιοθεσία

- Λύση υιοθεσίας

 Μεταβολές σε Ληξιαρχική Πράξη Γάμου 

- Ακύρωση γάμου

- Διαζύγιο

- Προσθήκη ή μεταβολή ονόματος

- Προσθήκη ή μεταβολή  επωνύμου

- Αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος

- Απόκτηση  ιθαγένειας

- Ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου

- Προσθήκη του επωνύμου του ενός συζύγου στο επώνυμο του άλλου 

Άλλες Μεταβολές

- Δήλωση αφάνειας

- Άρση αφάνειας 

Οι μεταβολές καταχωρούνται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που έλαβαν χώρα. Αν η μεταβολή δηλωθεί εκπρόθεσμα επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής:
Εκπρόθεσμη  δήλωση (Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4144/2013)

- Από την 31η (τριακοστή πρώτη) μέχρι και την 120η (εκατοστή) ημέρα  καταβολή προστίμου ποσού 100 €.

- Μετά την παρέλευση της εκατοστής εικοστής ημέρας καταβολή προστίμου ποσού 300 €. 

Τα προαναφερόμενα πρόστιμα καταβάλλονται κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά έχουν να κάνουν ανα περίπτωση.

Παρατηρήσεις

- Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι μεταβολές δηλώνονται και υπογράφονται από πρόσωπα που ρητά ορίζονται στο Ληξιαρχικό Νόμο 344/76.

-  Όλες οι δηλώσεις δύναται να γίνουν από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

 - Για κάθε μεταβολή, από το Ληξιαρχείο Δάφνης-Υμηττού δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερομένους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους προς δήλωση των ως άνω μεταβολών. 

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!