5η ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 04.12.2020

Έχοντας υπ’
όψιν:

 1. Τα άρθρα  
  72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)
  όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 και ισχύουν
 2. Τις διατάξεις του Ν.4623/2019
 3. Τις διατάξεις του Ν.4625/2019   
 4. Το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ
  55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και
  Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
  κορονοϊού COVID-19)
 5. των αριθμ. 18318/13-3-2020 , 40/31-3-2020 και
  163/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών
 6. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 απόφαση
  «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56924/15-9-2020 κοινής
  υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών , Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
  Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας,
  Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη
  διασπορά του κορωνοϊου COVID-19 
  στην Περιφέρεια Αττικής» (ΦΕΚ 4019/τ.β’/20-9-2020)
 7. την παρ.1 του τρίτου άρθρου της αριθμ.
  Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 απόφασης «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή
  κοινωνικές εκδηλώσεις» όπου «Τίθεται ανώτατο όριο εννέα (9) συμμετεχόντων
  σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση ή συνάθροιση, ανεξαρτήτως του
  αν αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιες, εσωτερικούς ή
  εξωτερικούς χώρους, με την επιφύλαξη των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων
  του άρθρου 11 του Συντάγματος και του ν. 4703/2020 (Α’131)….»
 8. Του
  αριθμ.πρωτ. 60249/22-9-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών
 9. Την εύρυθμη
  λειτουργία του Δήμου

Σας προσκαλώτην Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020  και ώρα 9:15π.μ. – 10:15 π.μ.,, σε ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για   συζήτηση και λήψη  απόφασης  στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή πρότασης στο
Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Δάφνης Υμηττού», στο πλαίσιο του
Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

Η συνεδρίαση κρίνεται
έκτακτη-κατεπείγουσα, δεδομένου ότι θα πρέπει, μέχρι την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου
2020 να υποβάλουμε πρόταση στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της
υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Δάφνης
Υμηττού», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
προκειμένου οι μεσαίοι και μεγάλοι Δήμοι της
χώρας είναι υποχρεωμένοι να συντάξουν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο.) έως τις 31 Μαρτίου 2021.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ