4η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 24.04.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 4η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Τρίτη 24 Απριλίου    2018  και  ώρα  9:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
 2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 3. Υποβολή προς έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων 1ου τριμήνου οικ. έτους 2018 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
 4. Αποδοχή ποσού για : α) λειτουργικές δαπάνες των πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολείων (Α` κατανομή), β)    καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά Νόμο δικαιούχους για τους μήνες Ιανουάριο -Φεβρουάριο 2018, γ) κατάθεση από ΚΕΔΕ για την κατανομή τέλους φυσικού αερίου έτους 2016, δ) πρόστιμα ΚΟΚ για το διάστημα 03/01/2018-01/03/2018 από το  ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, ε) κάλυψη δαπανών ενοικίασης των χώρων στέγασης των ΚΕΠ έως και το Δ’ Τρίμηνο 2017.
 5. Καθορισμός τέλους κατασκευής αγωγού επί της οδού Περγάμου ΔΚ Υμηττού
 6. Κατανομή πιστώσεων (Α κατανομή) στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ,  για κάλυψη λειτουργικών αναγκών
 7. Έγκριση έκδοσης e-banking από την Εθνική Τράπεζα για ηλεκτρονική παρακολούθηση της κίνησης των λογαριασμών του Δήμου Δάφνης Υμηττού και του εποπτευόμενου Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού».
 8. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 9. Έγκριση ανανέωσης σύμβασης ΠΕ ψυχολόγου για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης-Υμηττού
 10. Έγκριση πρόσληψης ΠΕ Κοινωνικού Λειτουργού για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης-Υμηττού
 11. Έγκριση: Α) συμμετοχής του Δήμου στο  Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Άξονας Προτεραιότητας : Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων με τίτλο : Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων  και λοιπές  δράσεις Β) αποδοχής χρηματοδότησης Γ) κάλυψης από ίδιους πόρους του ποσού άνω των 176.900,00€ που θα χρηματοδοτήσει το Υπουργείο Εσωτερικών  Δ) της αριθμ. 34/2018 οριστικής μελέτης του έργου και Δ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή κάθε νομιμοποιητικού εγγράφου που θα απαιτηθεί
 12. Έγκριση Α)συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Άξονας Προτεραιότητας : Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ  Ή /ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β) αποδοχής χρηματοδότησης Γ) κάλυψης από ίδιους πόρους του ποσού άνω των 000,00 € που θα χρηματοδοτήσει το Υπουργείο Εσωτερικών  Δ) της αριθμ. 39/2018 οριστικής μελέτης του έργου και Δ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή κάθε νομιμοποιητικού εγγράφου που θα απαιτηθεί
 13. Έγκριση διενέργειας εκτέλεσης της προμήθειας, τρόπου εκτέλεσης και σκοπιμότητας της υπ.’αρ. 1/2018 μελέτης με τίτλο «Μ.Α.Π.-ΓΑΛΑ-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ», για τις ανάγκες του Δήμου και των Σχολικών Επιτροπών
 14. Έγκριση διενέργειας της Προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΌΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 15. Έγκριση διενέργειας και τρόπου δημοπράτησης του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. Κοιν. Δάφνης-Υμηττού»
 16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΠΤΜΝΕ και παράτασης εργασιών του έργου «Ανάπλαση του Νοτιοδυτικού  Τμήματος Πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες Εργασίες στα Υδάτινα Στοιχεία Πλατειών του Δ.Δ. Υμηττού»
 17. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών.
 18. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου ως Προέδρων στο Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2018
 19. Ορισμός εκπροσώπου επιτροπής χορήγησης ειδικού βοηθήματος ( επίδομα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος) και εντολής επανασύνδεσης αυτού σε ευπαθείς καταναλωτές.
 20. Καθορισμός πλάτους οδοστρωμάτων οδών της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Ποιοτική –περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού», κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 21. Έγκριση της αριθμ. 8/2018 μελέτης του έργου «Ποιοτική- περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού»
 22. Αντικατάσταση μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού»
 23. Έγκριση ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 24. Έγκριση παραχώρησης σχολικών χώρων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α` βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού» και της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
 25. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.
 26. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.
 27. Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού»
 28. Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή β` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού»
 29. Ορισμός επιτρεπόμενου χώρου διενέργειας και αριθμού παραστάσεων σύμφωνα με το αρθρ. 4 παρ. 4 του Ν.4229/2014 του Διαδημοτικού δικτύου πολιτισμού «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ & ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ» για το έτος 2018.

 

     Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

 Νικόλαος Ε. Τσιλίφης