3η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17.04.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 75 του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε συνδυασμό με τις όμοιες  του Ν.4071/2012 , σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16 & Κανάρη, την Τετάρτη 17 Απριλίου  2019 και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω θέμα:

 1. Εισήγηση
  στο Δημοτικό Συμβούλιο έγκρισης εξαίρεσης κατεδάφισης αυθαίρετης σκάλας επί της
  οδού Ιεραπετριτάκη 2 στην Δημοτική Κοινότητα Υμηττού.
 2. Εισήγηση
  στο Δημοτικό Συμβούλιο έκφρασης γνώμης για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στη συμβολή των οδών Φαίδωνος και Αισχύλου, κατόπιν πρότασης  του
  Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας  Δάφνης.
 3. Έγκριση ή μη υλοτομίας δυο (2) δένδρων (βραχυχίτωνων) επί της
  οδού Αρχ. Τσακιράκη 8 στη Δ.Κ. Υμηττού, 
  κατόπιν του αριθμ. 250291/5883/2019 εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη
 4. Εισήγηση
  στο Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης μη
  αναπηρικών αυτοκινήτων.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ