1

3η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 26.02.2020

Έχοντας
υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων   72 και 75 
του  Ν.3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον
Ν.4625/2019  και ισχύουν, σας καλούμε σε
συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που
θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020  και
ώρα 10:00 π.μ.,
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα :

 1. Αποδοχή δωρεάς υποδημάτων από την
  εταιρεία TOMS.
 2. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού
  και υποβολή της τριμηνιαίας  έκθεσης  του 4ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και
  εξόδων του Δήμου  έτους 2019 στο Δημοτικό
  Συμβούλιο.
 3. Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό
  Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.
 4. Έγκριση των Νο 1, 2 και 3 Πρακτικών
  της κατά Νόμο Επιτροπής του  ανοικτού διεθνής
  διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
  ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου.
 5. Έγκριση των Νο 1, 2 και 3 Πρακτικών
  της κατά Νόμο Επιτροπής του  ανοικτού
  διεθνής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και
  ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων.
 6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου  σύνταξης υπομνήματος, υποβολής φακέλου σχετικών  και παράστασης κατά τη συζήτηση της  από 13-12-2019 και με αριθμό κατάθεσης
  δικογράφου 109826/13856/2019 αίτησης (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) που
  άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  οι 
  Αμπελιώτη  Μαρία και Γιαννοπούλου
  Μαρία κατά του Δήμου Δάφνης Υμηττού.
 7. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και
  ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
 8. Έγκριση πρακτικών παραλαβής
  υπηρεσιών /εργασιών.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ