24η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 18.12.2019

Έχοντας
υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων   72 και 75 
του  Ν.3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον
Ν.4625/2019  και ισχύουν, σας καλούμε σε
συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που
θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την   Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου  2019  και ώρα 10:00 π.μ., για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω
θέματα :

 1. Έγκριση του Νο 2 Πρακτικού της κατά
  Νόμο Επιτροπής του  συνοπτικού
  διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Ειδών Διατροφής» και ανάδειξη «οριστικού» αναδόχου .
 2. Έγκριση του Νο 2 Πρακτικού της κατά
  Νόμο Επιτροπής του  συνοπτικού
  διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ, FAX, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ
  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ» και ανάδειξη
  «οριστικού» αναδόχου.
 3. Έγκριση πρακτικών
  παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών
 4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί
  υποθέσεως ΟΤ 154 και συνέχισης διαδικασίας του.
 5. Προέλεγχος Ισολογισμού, Κατάστασης
  αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής
  Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος 
  Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης Υμηττού οικονομικού έτους 2018  και σύνταξη εισηγητικής έκθεσης προς το
  Δημοτικό Συμβούλιο
 6. Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους
  2020 του Ν.Π. με την επωνυμία 
  «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού»
 7. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου
  Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2020  του Δήμου και των
  Ν.Π. που εποπτεύει και εισήγησή του στο Δημοτικό συμβούλιο προς ψήφιση
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας
  διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων, για
  τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2020 βάσει
  του Ν. 4412/2016

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ