1η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 30.01.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Τρίτη 30  Ιανουαρίου    2018  και  ώρα  9:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Αποδοχή ποσού για : α) κατάθεση τελών λαϊκών αγορών για το έτος 2016, β)    κατανομής  για την καταβολή μισθωμάτων σχολείων  για το γ τετράμηνο 2017
 2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 3.026,47€ για καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων
 3. Υποβολή προς έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων 4ου τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για προμήθεια στεφανιών κατάθεσης για τον εορτασμό των Εθνικών Εορτών έτους 2018
 5. Έγκριση διενέργειας της «Προμήθειας Καυσίμων και Λιπαντικών για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων και Πετρελαίου Θέρμανσης» για τις ανάγκες του Δήμου, του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και των Σχολικών Επιτροπών με Ανοικτό Διεθνή Μειοδοτικό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό
 6. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών
 7. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών και παραχώρηση χώρου λειτουργίας της
 8. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών
 9. Τροποποίηση της αριθμ. 12/2017 προηγούμενης απόφαση του σώματος που αφορά Αποδοχή της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016», « Α.Π. 4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα»
 10. Έγκριση 3ου ΑΠΕ (τελικός- τακτοποιητικός) και παράταση εργασιών του έργου «Κατασκευή διακλαδώσεων Ακινήτων (Α ΦΑΣΗ) έτους 2016»
 11. Παράταση εργασιών του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ ΔΚ ΥΜΗΤΤΟΥ»
 12. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ποιότητας ζωής έτους 2017 κατόπιν εισήγησης της επιτροπής
 13. Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 14. Παραχώρηση ή μη της οδού Κύπρου από Μ. Αλεξάνδρου έως Πλούτωνος για την λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Ηλιούπολης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 15. Έγκριση ανανέωσης χορήγησης θέσεων στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 16. Έγκριση χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικών και μη αυτοκινήτων, κατόπιν εισηγήσεων της επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

                                                                                      Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

                                                                                                       Νικόλαος Ε. Τσιλίφης