18η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 26.10.2020

ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δημοσίευση: 22 Οκτωβρίου 2020, 13:58

Print Friendly, PDF & Email

Έχοντας υπ’ όψιν:

  • Τα άρθρα   72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 και ισχύουν
  • Τις διατάξεις του Ν.4623/2019
  • Τις διατάξεις του Ν.4625/2019  
  • Τις διατάξεις του Ν.4735/2020
  • Το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19)
  • των αριθμ. 18318/13-3-2020 , 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών
  • Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 απόφαση «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56924/15-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών , Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊου COVID-19  στην Περιφέρεια Αττικής» (ΦΕΚ 4019/τ.β’/20-9-2020)
  • την παρ.1 του τρίτου άρθρου της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 απόφασης «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις» όπου «Τίθεται ανώτατο όριο εννέα (9) συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση ή συνάθροιση, ανεξαρτήτως του αν αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιες, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, με την επιφύλαξη των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων του άρθρου 11 του Συντάγματος και του ν. 4703/2020 (Α’131)….»
  • Του αριθμ.πρωτ. 60249/22-9-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών
  • Την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Σας προσκαλώ την  Δευτέρα 26  Οκτωβρίου 2020  και ώρα 10:00π.μ. – 12:00 π.μ., σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για   συζήτηση και λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 3ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου έτους 2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο.


Θέμα 2ο Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.


Θέμα 3ο Αποδοχή επιχορήγησης ποσών από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων 4ης-5ης-6ης κατανομής έτους 2020.

Θέμα 4ο Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών των εταιρειών «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Ε.» και «ΚΕΝΤΩΡ Α.Ε.», δημοτικό φόρο και ΤΑΠ.


Θέμα 5ο Πρόσληψη δέκα Εργατών καθαριότητας και τεσσάρων Οδηγών απορριμματοφόρου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε συνέχεια της υπ΄αριθμ.74/2020 προηγούμενης απόφασης του Σώματος και της αριθμ. 29063/13-05-2020 εγκριτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.


Θέμα 6ο Έγκριση Σχεδίου νέας σύμβασης ΕΔΣΝΑ-Δήμων χρηστών για την παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο ΣΜΑ Σχιστού από 1.11.2020 έως 30.10.2023


Θέμα 7ο Έγκριση 1ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο « Κατασκευή ,επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δάφνης – Υμηττού », προϋπ: 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 91348


Θέμα 8ο Έγκριση του αριθμ. Νο 3 πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για “Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ” και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.


Θέμα 9ο Έγκριση του αριθμ. Νο 1 πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για “ Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων ” και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.


Θέμα 10ο Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου επί της από 07-09-2020 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 61117/6846/2020 αίτησης (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) που άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι Ιωάννης Μακριδάκης, Κουτσούρης Γεώργιος και Ντεβελέκος Οδυσσέας.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin