15η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 22.09.2020

ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημαρχείο Υμηττού, Κοτυώρων, Καλυκοποιείο, Δημοτική Ενότητα Υμηττού, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 17237, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 21 Σεπτεμβρίου 2020, 09:49

Print Friendly, PDF & Email

Έχοντας υπ’ όψιν:

  1. Τα άρθρα   72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 και ισχύουν
  2. Τις διατάξεις του Ν.4623/2019
  3. Τις διατάξεις του Ν.4625/2019    
  4. Το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19)
  5. των αριθμ. 18318/13-3-2020 , 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών
  6. Την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Σας προσκαλώ την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020  και ώρα 10:00 π.μ., σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς επί της με Γ.Α.Κ. 114570/2018 και Ε.Α.Κ. 3769/2018 αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με δ.τ. COMPUTER STUDIO SYSTEM INTERGRATOR S.A., κατά του Δήμου Δάφνης Υμηττού


Θέμα 2ο Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια κάδων απορριμμάτων»


Θέμα 3ο Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΑΛΣΥΛΙΩΝ, ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ.Α. ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΨΗΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΠΡΟΣΙΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» για το έτος 2020


Θέμα 4ο Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια οχημάτων του Δήμου Δάφνης Υμηττού»


Θέμα 5ο Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας με γενικό τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ , ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ, FAX, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ»


Θέμα 6ο Έγκριση του αριθμ. Νο 1 πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ” και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.


Θέμα 7ο Έγκριση του αριθμ. Νο 3 πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Δάφνης – Υμηττού ”


Θέμα 8ο Έγκριση του αριθμ. Νο 5 πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με γενικό τίτλο «Περισυλλογή, περίθαλψη, εμβολιασμός, στείρωση και φιλοξενία αδέσποτων ζώων» 2020-2021 και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την ΟΜΑΔΑ Α : Περισυλλογή, περίθαλψη, εμβολιασμός, στείρωση αδέσποτων ζώων.


Θέμα 9ο Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.


Θέμα 10ο Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π


Θέμα 11ο Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin