14η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 30.08.2019

ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημαρχείο Δάφνης - Υμηττού, Έλλης 16 & Κανάρη Κ., Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17235, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 26 Αυγούστου 2019, 14:48

Print Friendly, PDF & Email

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν και την αριθμ. 63064/17225/28-6-2019 διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί εκλογής νέου Δημάρχου, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την   Παρασκευή 30 Αυγούστου  2019  και ώρα 12:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Ειδών Διατροφής»
  2. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Ειδών Διατροφής»
  3. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Ειδών Καθαριότητας και ευπρεπισμού» 
  4. Έγκριση του Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του  διαγωνισμού   της προμήθειας  με τίτλο «Προμήθειας Πινακίδων Σήμανσης Οδών κ.λπ.» και ανάδειξη «προσωρινού» αναδόχου
  5. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθμ. 10497/2019 απόφασης του  15ου Τμήματος Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
  6. Κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου έτους 2020 και  ενσωμάτωσή του στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 κατόπιν σύνταξης προσχεδίου από την εκτελεστική Επιτροπή

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΤΣΙΛΙΦΗΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin