13η Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 30.10.2018

ScheduledΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δημαρχείο Υμηττού, Στρατονίκης, Καλυκοποιείο, Υμηττός, Δημοτική Ενότητα Υμηττού, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17237, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 30 Οκτωβρίου 2018, 10:36

image_pdfimage_print

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Τρίτη 30 Οκτωβρίου   2018  και  ώρα  9:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
 3. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων και εξόδων 3ου τριμήνου οικ. έτους 2018 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν υποβολής της από την  Οικονομική Επιτροπή
 4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής
 5. Αποδοχή ποσών : α) από πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου από 03/07/2018 έως και 02/09/2018 από το  ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, β) για κατάθεση μισθωμάτων των σχολικών μονάδων από 1/5/2018  εως 31/8/2018,  γ) για κατάθεση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων 5ης, 6ης ,7ης και 8ης μηνιαίας κατανομής έτους 2018 και δ) για κατάθεση για την απόδοση ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών για το Δήμο Δάφνης Υμηττού για το έτος 2017
 6. Ορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 281 του Ν. 3463/2006, επί υποθέσεως του Δήμου.
 7. Ανάκληση της αριθμ. 143/2018 προηγούμενης απόφασης του σώματος περί ορισμού υπαλλήλων της Οικονομικής Υπηρεσίας και των αναπληρωτών τους, υπογραφής επιταγών και εντολών προς τις τράπεζες για λογαριασμό του Δήμου Δάφνης Υμηττού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 204 του Ν. 4555/2018 και λήψη νέας
 8. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών
 9. Έγκριση πρακτικού 1 για την ΟΜΑΔΑ Γ: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, την ΟΜΑΔΑ Δ:ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ και την ΟΜΑΔΑ Ε:ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ της “Προμηθείας Μ.Α.Π.-Γάλα-Προληπτική Ιατρική”  για την ανάθεση με την επαναληπτική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης (παρ.2α του άρ.32 του Ν4412/2016)
 10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΠΤΜΝΕ και παράτασης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση και την πιστοποίηση τους για την νόμιμη λειτουργία τους Δήμου Δάφνης Υμηττού»
 11. Έγκριση ή μη αγοράς οικοπέδου στο ΟΤ.194 (Σ. Βενιζέλου και Μ. Αλεξάνδρου) για την επέκταση του 1ου ολοήμερου Δημοτικού σχολείου Δάφνης
 12. Ακύρωση της αριθμ. 134/2018 προηγούμενης απόφασης του Σώματος περί έγκρισης σκοπιμότητας, διενέργειας εκτέλεσης έργου και έγκρισης της αρ. 63/2018 μελέτης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στο έργο με τίτλο « Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ. Δάφνης» προϋπολογισμού δαπάνης 4.700.000€ και υπάρχουσας πίστωσης για το έτος 2018 ποσού 500.000€
 13. Έγκριση σκοπιμότητας, διενέργειας εκτέλεσης έργου και έγκριση της αρ. 63/2018 μελέτης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στο έργο με τίτλο « Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ. Δάφνης» για το οικονομικό έτος 2018
 14. Έγκριση της αριθμ. 87/2018 μελέτης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών»
 15. Α) Υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ»  2014- 2020 Άξονα προτεραιότητας (10) «Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας», Β) έγκριση  όρων σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης  με τον ΝΠΔΔ Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμο και Γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής.
 16. Έγκριση ορθής επανάληψης της αριθμ. 53/2018 προηγούμενης απόφασης που αφορά στην έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο  Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Άξονας Προτεραιότητας: Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων, όσον αφορά στον τίτλο του έργου.
 17. Έγκριση ορθής επανάληψης της αριθμ. 54/2018 προηγούμενης απόφασης που αφορά στην έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο  Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Άξονας Προτεραιότητας : Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  όσον αφορά στον τίτλο του έργου
 18. Έγκριση ορθής επανάληψης της αριθμ. 83/2018 προηγούμενης απόφασης που αφορά στην έγκριση Α) συμμετοχής του Δήμου στο  Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Άξονας Προτεραιότητας : Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων,  όσον αφορά στον τίτλο του έργου.
 19. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστων χώρων κατά την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς με τη διαδικασία της δημοπρασίας
 20. Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας επί της οδού Ηλιουπόλεως Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού στο τμήμα της από τη Λ. Κωνσταντινουπόλεως έως και την οδό Ειδομένης,  κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 21. Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πινακίδων οδικής σήμανσης  επί της οδού Μεσολογγίου στη συμβολή της με την οδό Σωκιών  της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 22. Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πινακίδων οδικής σήμανσης  και κατασκευής λευκής διαγράμμισης επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης, για διευκόλυνση διέλευσης οχημάτων,  κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 23. Έγκριση χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 24. Έγκριση αίτησης υλοτομίας δένδρων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 25. Έγκριση της αριθμ. 111/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του εποπτευόμενου από το Δήμο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού»,  περί ορισμού υπαλλήλου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την διαχείριση λογαριασμών, υπογραφής επιταγών και εντολών για το Ν.Π. με τις συνεργαζόμενες τράπεζες.
 26. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π
 27. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Νικόλαος Ε. Τσιλίφης

 

Facebooktwitterpinterestlinkedin